آگهی دعوت به مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا به شماره ثبت 2416 خمینی شهر و شماره ملی 14009830079

بدینوسیله از سهامداران شرکت سهامی عام سپنتا  فناوران اسپادانا دعوت می شود، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که از ساعت 17 تا 19 روز چهارشنبه 1401/04/22 در اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی سالن اجتماعات برگزار می‌شود؛ حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی به 1400/12/29

2. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب های مالی شرکت منتهی به1400/12/29

3. انتخاب روزنامه جهت درج آگهی شرکت

4. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

5. انتخاب اعضا اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره

6. تصمیم گیری راجع به سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌الذکر می‌باشد.