آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس شرکت سپنتا فناوران اسپادانا

مجمع عمومی موسس شرکت سپنتا فناوران اسپادانا(شرکت سهامی عام در شرف تاسیس)در ساعت 14روز دوشنبه مورخ 26/8/99 درمحل اصفهان-خمینی شهر-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان-ساختمان شیخ بهایی-سالن کنفرانس شیخ بهایی برگزار میگردد.